สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาชิกสมาคมคณิตศาสตร์ฯ


download รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมคณิตศาสตร์ฯ


  วัตถุประสงค์
 •  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางคณิตศาสตร์
 • เพื่อปรับปรุงและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการสอนระเบียบวิธีสอน ตำราคณิตศาสตร์ ฯลฯ  ในหมู่สมาชิกและผู้สนใจในคณิตศาสตร์ทั้งหลาย
 • เพื่อติดต่อกับองค์กรคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมอาชีพและผดุงฐานะสมาชิก
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก่ประชาชน

ประเภทของสมาชิก  สมาชิกของสมาคมฯ มี  2  ประเภท  คือ

 • สมาชิกสามัญ  ซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่มีความสนใจ หรือผู้ที่มีวิชาชีพเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สำหรับสมาชิกประเภทนี้  จะต้องชำระค่าลงทะเบียนในการสมัครครั้งแรก 30 บาท ค่าสมาชิกปีละ 250 บาท หรือ สมาชิกตลอดชีพ 3,000  บาท  (สมาชิกตลอดชีพเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น)
 • สมาชิกวารสาร  เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ประสงค์จะรับวารสารคณิตศาสตร์ของสมาคมฯ เท่านั้น  สำหรับสมาชิกประเภทนี้จะเสียค่าลงทะเบียนในการสมัครครั้งแรก 30 บาท และ ค่าสมาชิก ปีละ  250  บาท

วาระการเป็นสมาชิก สำหรับสมาชิกรายปีวาระการเป็นสมาชิกจะเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี และสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน ของปีต่อไป

  สิทธิของสมาชิกสามัญโดยย่อ
 • มีสิทธิได้รับวารสารคณิตศาสตร์
 • มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เลือกกรรมการของสมาคม และมีสิทธิได้รับเลือก เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการของสมาคมด้วย
 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือประชุมสามัญประจำปี และร่วมการประชุมและการแสดงทางคณิตศาสตร์  หรือกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
 • มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางอาชีพและการงาน  หรือให้ความช่วยเหลือในประการอื่นใด  เท่าที่คณะกรรมการสมาคมจะทำให้ได้  เช่น ได้รับทุนช่วยเหลือบุตร  ได้รับการอบรมทางคณิตศาสตร์  เป็นต้นสงวนลิขสิทธิ์ 2548-2557 ปรับปรุงล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2557